Privacy Policy

Algemene voorwaarden met Privacybeleid & Cookiebeleid 


Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor de Gebruiker, Verwerkingsverantwoordelijk en de website in het kader van uitzenden. Ten eerste leest u meer over de definities, vervolgens over de reikwijdte van het Privacybeleid. Daarnaast leest u meer over de doeleinden, zoekresultaten, cookies, rechten van gebruiker, bewaartermijn, antidiscriminatiebeleid, copyright en verwerking van gegevens ten aanzien van de individuele arbeidsovereenkomst. Tot slot leest u meer over de wijziging van deze algemene voorwaarden.

Definities van begrippen in deze algemene voorwaarden

 • Privacyverklaring: bepalingen omtrent privacy die opgenomen zijn in deze algemene voorwaarden, hierna te noemen als ‘Privacyverklaring’;
 • Algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. Hierna te noemen als ‘algemene voorwaarden’;
 • Gebruiker: degene die algemene voorwaarden in een overeenkomst en website gebruikt, hierna te noemen als “Gebruiker”;
 • Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard door akkoord te gaan met de cookies en verder door te gaan op de website. Hierna te noemen als ‘wederpartij’
 • Verwerkingsverantwoordelijke:

 

Naam: Effectief Werken B.V.

Handelsnaam: LogistiekBBL B.V.

KVK: 27367174

Vestigingsnummer: 000002058022

Adres: Verlengde Parkweg 83

Postcode: 6717 GM Ede

 

Hierna te noemen als: ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

 

 

Onze slogan: “We verbinden toekomstbestendig personeel met logistieke bedrijven!”

 1. Reikwijdte van het Privacybeleid

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt beschreven hoe de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruiker verwerkt in het kader van de website. 

1.2. Het Privacybeleid dat in deze algemene voorwaarde is opgenomen dekt uitsluitend de gegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke via de website verzamelt of verwerkt, inclusief dat het niet beperkt tot de externe behandeling van de website of diensten die geen directe koppeling naar dit Privacybeleid weergeven. 

1.3. De wederpartij en Gebruiker zijn aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de Gebruiker en wederpartij begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende.

 

 1. Persoonsgegevens 

2.1.1. Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

2.1.2. Afhankelijk van het gebruik van de website door Gebruikers kan de Verwerkingsverantwoordelijke de volgende gegevens van haar Gebruikers verwerken: 

 • naam; 
 • leeftijd;
 • woonplaats; 
 • adres;
 • e-mail adres;
 • telefoonnummer;
 • gegevens die betrekking hebben op het apparaat van Gebruiker, zoals een IP-adres;
 • communicatievoorkeuren;
 • informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van Gebruiker.

 

2.2. De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens van de Gebruiker:

 • wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de website zelf de gegevens heeft versterkt aan de Verwerkingsverantwoordelijke; 
 • door de Verwerkingsverantwoordelijke te benaderen met een verzoek om informatie over de diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • doordat deze worden verwerkt gebaseerd op het gebruik van Gebruiker van de diensten of website van de Verwerkingsverantwoordelijke, onder andere via cookies: mits de Gebruiker de verplichting heeft om bepaalde gegevens te verstrekken. Echter, indien Gebruiker zijn of haar persoonsgegevens verstrekt die van tijd tot tijd als verplicht zijn aangemerkt, is het mogelijk dat de Verwerkingsverantwoordelijke Gebruiker niet kan voorzien van zijn diensten;
 1. wanneer de Gebruiker solliciteert op vacatures, screenings- of assessmentvragen of geautomatiseerde telefonische screening gebruikt, of wanneer u inlogt via websites van externe partijen; 
 2. wanneer de Gebruiker betalingsdiensten gebruikt.

 

2.3. Alleen als de Gebruiker akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en Privacyverklaring vindt de verwerking plaats van de persoonsgegevens.

 

 1. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens 

3.1. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker op basis van wettelijke grondslagen uit de algemene Verordening Gegevensbescherming middels: 

 1. toestemming;
 2. uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker;
 3. voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 4. vervulling van een taak van algemeen belang;
 5. het gerechtelijke belang vervullen van de Verwerkingsverantwoordelijke of aan een derde;
 6. door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

 

3.2. De gegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt met als doel om bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

3.3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

  1. aanbieden van diensten met als grondslag de uitvoering van de overeenkomst het gerechtvaardigd belang, waaronder ook klantenservice of technische ondersteuning zijn inbegrepen, of; 
  2. aanbieden van technische ondersteuning en verwerking van verzoeken die betrekking hebben op diensten met als grondslag de uitvoering van de overeenkomst van gerechtvaardigd belang, of;
  3. verbetering van de aangeboden diensten, onder meer door een analyse van het gebruik ervan, met als grondslag de uitvoering van de overeenkomst van het gerechtvaardigd belang, hetzij;
 • het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met de Gebruiker met grondslag uitvoering van de overeenkomst gerechtvaardigd belang, of;
 1. het afhandelen, beheer en facturatie met als grondslag uitvoering van de overeenkomst gerechtvaardigd belang, hetzij; 
 2. het aanbieden van cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over Gebruiker te verzamelen met als grondslag gerechtvaardigd toestemming.

 

 1. Zoekresultaten en vacatures 

Door de diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke te verbeteren kan ze gebruik maken van browsergegevens en zoekgeschiedenis of beantwoording van vragen op screeningsvragen of sollicitatiedocumenten om de Gebruiker te identificeren en contact op te nemen met de Gebruiker. De persoonsgegevens worden met doeleinden verwerkt of verstrekt voor werving en selectie als omschreven in punt drie van deze algemene voorwaarde. 

 

 1. Geen verstrekking van persoonsgegevens aan derde partijen

5.1. Vanwege wettelijke verplichtingen worden de persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven aan de bevoegde instantie als dit door de wet wordt aangegeven; of 

5.2. Om de diensten te kunnen leveren, kan de Verwerkingsverantwoordelijke genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te geven naar andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. Mocht dit zich voordoen dan neemt de Verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke maatregelen om de persoonsgegevens te geven naar dergelijke landen. 

 

 1. Cookiesbeleid 

6.1. De Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van 'cookies'. De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt met deze cookies de voorkeuren van Gebruiker. Deze zijn overeenkomstig die door de Gebruiker als voorkeuren heeft opgegeven en automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Gebruiker op de website en apps van derden die op de achtergrond worden gedraaid op het apparaat van Gebruiker. 

6.2. De persoonsgegevens kunnen op deze wijze verzameld worden, terwijl de Gebruiker de website of apps benuttigt. De Verantwoordelijke kan deze gegevens combineren met andere gegevens over het apparaat van Gebruiker, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van Gebruiker nodig is dan zal de Verwerkingsverantwoordelijke die vooraf vragen aan de Gebruiker.

Door gebruik te maken of te bezoek, geeft de Gebruiker akkoord conform het gebruik van cookies door Vewerkingsverantwoordelijke.

6.3. Het gebruik van cookies heeft analytische, fraude/spampreventie, veiligheidsoverwegingen hetzij naleving als doeleinden. 

 

 1. Rechten van Gebruikers 

7.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Gebruiker heeft tevens het recht om bezwaar in te dienen hetzij bezwaar te maken tegen de Verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. 

7.2. De Gebruiker kan de Verantwoordelijke verzoeken om de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid te bedwingen. 

7.2.1. Indien de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. 

7.2.2. Mits de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of tenzij de Gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de Gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke bereiken op administratie@logistiekbbl.nl

7.3. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 1. Bewaartermijn

8.1. Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode na het laatste bezoek van de website, tenzij de Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

8.2. De Verwerkingsverantwoordelijke kan de persoonsgegevens bewaren voor een periode van:

 • maximaal twee jaren na de laatste dag waarop de persoon, Gebruiker, werkzaam is geweest bij derde van de Vewerkingsverantwoordelijke; 
 • minstens vijf jaren na uit dienst treding van de Gebruiker;
 • zeven jaren voor fiscaal bewaaringsplicht.

De gegevens worden na deze bewaartermijnen vernietigd door de Verwerkersverantwoordelijke. 

 

 1. Antidiscriminatiebeleid 

De Verwerkingsverantwoordelijke zal met ingang van deze algemene voorwaarden het antidiscriminatiebeleid toepassen en deze tevens waarborgen. Het beleid kan de Gebruik hier raadplegen.

 

 1. Individuele arbeidsovereenkomst

Bij het vaststellen van de arbeidsovereenkomst zal de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van de Gebruiker toepassen voor de vaststelling van de contracten. Hierbij zal de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens met derde delen als de Gebruiker hiervoor toestemming voor verleend. 

 

 1. Copyright 

11.1. Het is verboden om zonder voorafgaand schriftelijk toestemming van Effectief Werken B.V. berichten of artikelen of teksten, hetzij een andere vorm van schriftelijk of mondelingen communicatie van het medium van Effectief Werken B.V. over te nemen. 

11.2. Conform het verband houdend met de website van Effectief Werken B.V. te kopiëren, te publiceren, te wijzigen hetzij te verspreiden. 

11.3. Deze bepaling is overeenkomstig van toepassing op het overnemen in een andere taal dan de oorspronkelijke. Alle auteursrechten van deze website alsmede andere medium van Effectief Werken B.V. (Verwerkingsverantwoordelijke) worden uitdrukkelijk voorbehoud middels deze bepaling. 

 

 1. Aansprakelijkheid 

De Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor het verzamelen, openbaar maken of gebruiken van gegevens of andere handelingen die te maken hebben met de privacy van externe partijen. Gelet hierop, geldt dit bijvoorbeeld voor dochterondernemingen, externe dienstverleningen, medium platform van derden, hetzij apparaten of besturingssystemen aanbieden waarop de website ter beschikking wordt gemaakt. Let op: lees hiervoor hun eigen Privacy en Cookiebeleid!

 

 1. Wijzigingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Gelet hierop zal elke aanpassing op deze pagina worden gepubliceerd. Hierbij wordt er door de Verwerkingsverantwoordelijke geadviseerd dat de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina kijkt of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 31-03-2022. 

We use cookies on this website to facilitate its use, to improve performance and user experience and to increase the relevance of the offer. Click on agree to indicate that you agree with our privacy statement.